WYGRANE SPRAWY

WYGRANE SPRAWY

Skuteczna reprezentacja klienta w postępowaniu o dochodzenie odszkodowania medycznego (lipiec 2015)

W lipcu 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę za konsekwencje błędu medycznego, zasądzając tytułem zadośćuczynienia kwotę 1,2 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, ponad 40 tys. zł odszkodowania, ponad 400 tys. zł skapitalizowanej renty oraz rentę na rzecz poszkodowanego!

Działanie personelu medycznego izby przyjęć pozwanego szpitala w zakresie braku szybkiego rozpoznania krwiaka podtwardówkowego i nie wykonanie zabiegu trepanacji spowodowało , iż przeprowadzony przez inny szpital, po ponad 7 godzinach od wypadku, zabieg trepanacji czaszki nie przywrócił sprawności fizycznej u pacjenta. Błąd lekarzy spowodował znaczny uszczerbek na zdrowiu powoda m.in: niedowład czterokończynowy, rozwój spastycznego napięcia mięśniowego w kończynach górnych i dolnych oraz utrwalenie się zgięciowego położenia kończyn górnych (w tym głównie dłoni) oraz pourazowe uszkodzenie centralnego układu nerwowego.

Na rozmiar krzywdy powoda wywołanej stanem zdrowia wpływ ma poziom jego świadomości dotyczącej stanu zdrowia. Powód odzyskał wyższe funkcje umysłowe. Ciężkim przeżyciem jest dla niego znoszenie kalectwa w sytuacji gdy jego umysł jest sprawny na tyle, że czyta, rozumie i przy pomocy urządzeń technicznych komunikuje się z otoczeniem. Świadomość całkowitego braku samodzielności w życiu codziennym oraz braku perspektyw poprawy zdrowia na przyszłość w połączeniu ze wspomnieniami doznanych cierpień fizycznych jest dla powoda największą dolegliwością .

Biorąc wszystkie powyższe elementy pod rozwagę, sąd wydał wyrok zgodny z żądaniem pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Ustalenie zabezpieczenia w procesie medycznym (lipiec 2015)

W lipcu 2015 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń na rzecz naszych Klientów na czas trwania procesu. Postanowienia dotyczą dwóch spraw, jedna z nich prowadzona jest w imieniu małoletniego powoda. Zabezpieczenie roszczeń oznacza, że już w czasie trwania procesu, a nie dopiero po zakończeniu postępowania sądowego, określone kwoty pieniężne będą wypłacane na rzecz naszych Klientów.

Pierwsza sprawa dotyczy nierozpoznania u małoletniego meningokokowego zapalenia opon mózgowych. W skutek błędnej diagnozy, a także błędnego leczenia u powoda wystąpiła obustronna głuchota, afazja, apatia, epilepsja, wykryto także zmiany niedokrwienne mózgu. Sąd zobowiązał pozwanych na czas trwania procesu do zapłaty in solidum kwoty 1.000,00 zł/miesiąc tytułem renty.

W drugiej sprawie mamy do czynienia z dochodzeniem od pracodawcy zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za krzywdę wywołaną wypadkiem przy pracy. W konsekwencji wypadku powód doznał 100% uszczerbku na zdrowiu, uznano całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Postanowieniem sadu roszczenia powoda na czas trwania procesu zostały zabezpieczone poprzez zobowiązanie strony pozwanej do wypłaty renty w kwocie 1.000,00 zł.

Uzyskane środki finansowe umożliwią naszym Klientom pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji na cały czas trwania procesu.

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń w sprawie wypłaty zadośćuczynienia (kwiecień 2015)

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy reprezentowała Klientkę w negocjacjach z Towarzystwem Ubezpieczeń w sprawie przyznania zadośćuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym. Na podstawie podpisanej ugody Klientka otrzymała zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 30 000,00 zł.

Wypłata odszkodowania za wypadek przy pracy (luty 2015)

Klient kancelarii w wyniku wypadku przy pracy doznał 100% uszczerbku na zdrowiu. Prowadzone przez kancelarię negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym zakończone zostały wypłatą na rzecz klienta świadczenia za szkodę osobową w postaci zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie w łącznej w kwocie 100 000,00 zł. Na drodze postępowania sądowego prowadzane jest przez Kancelarię powództwo przeciwko pracodawcy o wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za krzywdę wywołaną wypadkiem przy pracy.

Sukcesem kancelarii zakończyło się postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ( sierpień 2013)

W sierpniu 2013 roku Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wydała orzeczenie ma mocy, którego stwierdzono, iż zbyt późna diagnoza, która spowodowała opóźnienie właściwego leczenia, a w konsekwencji zgon pacjentki jest zdarzeniem medycznym. Na postawie ww orzeczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało kwotę 50 000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia dla klienta kancelarii – spadkobiercy zmarłej pacjentki